Thankyou emperror Akihito congratualations Naruhito

#akihito #naruhito #eu #japan #europe